Uzi scrip prostata

Prostata massaggio Saratov Ads

L a sflritul anului m-am tniors de la P a r iscu titlul de d octortn litere, obinut la Sorbona. I n 1 9 3 9 am reluat rubrica la ziarul T e m p o A r t i c o l e Uzi scrip prostata e urmreau s evidenieze, s lmureasc i Uzi scrip prostata corecteze greeli de limb romn care apreau tn vorbirea nengrijit.

E le urmau s fie semnate cu un pseudonim. L -am ales p e a cela de Gh. Cred c titlul rubricii, P u in gram aticu, nu era p rea p o triv it, deoarece nu toate subiectele tratate aparineau gram aticii.

A a cum se vede d in volumul de fa, mai erau articole i de pronunare, i de ortografie, i de vocabular. A cest p rim volum reproduce articolele p e care le-am Uzi scrip prostata nc ac tuale i interesante pentru cititorul de azi Uzi scrip prostata tn ziarul AdevZrul tn anii p e cele de la T em p o 1 1 ' le voi publica Uzi scrip prostata a ra t.

Unele dintre ele au acum o valoare mai mult istoric declt normativ, arttnd direcia i msura tn care s-au schimbat in numai 50 de a n i Uzi scrip prostata legate de folosirea corect a lim bii romne sub toate aspectele ei.

P en tru a-m i ex p rim a punctul de vedere actual, ca i pentru a indica situaia de azi a fen om en elor lingvistice discutate, am adugat note numerotate cu cifre arabe, spre deosebire de cele vechi, marcate cu asterisc. A m fcut i modificri de ortografie, nu numai pentru c Intre timp s-au schimbat regulile, ci i pentru c s-au strecu rat tn articole form e cu care eu nu eram nici atunci de acord.

L a cele din rubrica P u in gram atic1,1, am adugat citeva articole publi cate In A dev2rul i tn Dim ineaa la alte rubrici. GRAU R. Am onoare a In tim pu l din urm se ved e din ce n ce m ai m u lt, n actele o ficia le ca i n celelalte, scris am onoare a.

A v em de fap t Uzi scrip prostata face cu o greeal de scriere, nu cu una de pronunare. In pronunare, cele dou expresii snt ech iva len te, c ci singura d ife ren ntre ele rezid n desprirea cu vin telor.

Or, n pronunare, nu snt de o b ice i desprite, c i rostim i ntr-un caz, i n cellalt amonoarea. Pentru ca s desprim cuvintele n scriere, trebu ie s analizm expresia, ca s ne dm seama dac onoare e articu lat sau nu. N -avem d e ct s nlocuim cuvntul onoare cu altul sim ilar, pentru ca s ne dm seama c trebu ie s-i punem articolul. N Uzi scrip prostata eni n-ar Uzi scrip prostata Ae exem plu am cinste a f i num it. Greeala devine i m ai sensibil dac n locu im substan tivu l fem inin cu un m asculin sau cu un neutru: am regret a v ntiina ar fi im p Uzi scrip prostata.

T o t aa dac nlocuim in fin itivu l cu un su b jo n c tiv : n Uzi scrip prostata i un o fie r nu va spune am onoare s m prezint, c i am onoarea, pentru c nem aiurm nd un a dup onoarea desprirea greit a cu vin telor nu s-a m ai p u tu t face. Aadar, grupul pronunat amonoarea trebuie d esp rit n scris am onoarea a. Dar, va ntreba cineva, de ce din toa te locu iu n ile sim ilare num ai In cea sus-citat s-au desprit greit cu v in tele?

E v id e n t, la m asculine i neutre con fu zia nu se putea produ ce, deoarece a rticolu l m asculin nu se putea co n to p i cu p rep oziia a de exem plu n am regretul a etc. D ar de ce nu se scrie i am plcere a, am durere a etc.

E x p lica ia e urm toarea: la toa te aceste cu v in Uzi scrip prostata se intercaleaz de o b ic e i p rep oziia de : am plcerea de a v anuna, am cinstea Uzi scrip prostata a f i num it. Singurul cu vn t care Uzi scrip prostata ntrebuineaz fr de e onoare i t o t el e singurul la care greeala s-a produs.

Dup Uzi scrip prostata ns s-a scris am onoare as-a p u tut scrie i am onoare de Uzi scrip prostata. Chiar zilele trecu te am v zu t un afi pe care se putea c it i: care a avut onoare de a f i p r i m i t. Dup cu m se ved e, Uzi scrip prostata ndat ce o greeal devin e o b in u itea se m prtie prin analogie i se rspndete la alte lo Uzi scrip prostata iu n i m a Uzi scrip prostata m ult sau m ai puin analoage.

Neajunsul care se aduce lim b ii n felul acesta e Uzi scrip prostata se creeaz diferene sin ta ctice nluntrul aceleiai categorii, ceea ce com p lic n Uzi scrip prostata od inutil gram atica. Legea de unificarea Se citete adesea n acte oficia le i particu lare legea de accelerarea ju d e cilor, procesul de unificarea p rovin ciilor, proiectul de ncadrarea funciona rilor i aa m ai departe.

N -ar fi de m irare s ved em aprlnd i exp resii ca tentativa Uzi scrip prostata sinuciderea banditului sau linia de conduita mea. C orect e num ai legea de accelerare a judecilor i aa m ai departe. Greeala nu e nc prea rspndit, aa nct pentru m Uzi scrip prostata citito rilo r ea v a f i eviden t.

T rebu ie totu i s o dem ascm pentru acei p u in i care cad n ea. S nlocu im substantivele fem inine prin m asculine sau n eu tre: nu se poate zice dect comitetul de ajutor al sinistrailor, localul de adpost al orfa n ilor e t c.

Dar m ai m ult d ect att, chiar la fem inine, n unele cazuri, e eviden t c articolu l aparine su bstan tivu lu i pus la g en itivde exem plu cnd avem de-a face cu un plu ral: ncercrile de mituiri ale funcionarilor.

In ac,est caz, ca Uzi scrip prostata la m asculine, articolu l nu se poate co n to p i cu su bstantivul Uzi scrip prostata, deoarece el are o form d eosebit de cea a articolu lu i p ostp u s: m ituiri ale se deosebete de mituirile. L a singular, d im p otrivarticolu l are peste to t aceeai fo rm : accelerarea sau accelerare a se pronun la fel.

L a rspndirea greelii cita te a co n trib u it desigur asemnarea de ntre buinare a p rep oziiei pentru, care, n cazuri analoage, cere articularea sub stan tivu lui urm tor: legea pentru accelerarea judecilor e o expresie corect, ca i cldirea pentru adpostul orfanilor.

Dar ntre p rep oziiile de i pentru este o diferen de neles i de ntrebuin are: n legea de accelerare a ju d e cilor avem dou n Uzi scrip prostata n i: legea de accelerare i a judecilor, iar d legea pentru accelerarea judecilor, to t dou n oiu n i, dar ele se despart a ltfe l: legea i accelerarea judecilor.

A v em de-a face d eci cu dou ca zu ri deosebitei Cu m ult m a i vech e i m ai rspndit e greeala la expresii ca partea doua in loc de partea Uzi scrip prostata doua. M -am ocu p a t zilele trecu te, to t n acest Uzi scrip prostata, de expresia greit ,am onoare a.

In cazurile de care m -am ocu p at astzi avem de-a face cu greeala contrar, p rov en it i ea to t d in tr-o fals analiz a u n u i grup p ron u n a t: ceea ce se rostete unificareaprovinciilor, parteadoua, a fost d esprit n scris unificarea provinciilor, partea doua. D ar la n cepu tu rile lim b ii rom ne aceast diferen nu exista i con fu zia se putea p ro d u ce i. A cest fa p t explic, de Uzi scrip prostata, spre deosebire de celelalte lim b i neo latine, care pun articolu l naintea substantivu lu i, lim b a noastr l pune n u r m ii gru pu ri ca vac a neagr unde a, fo st pron um e d em on strativ tran sform at In a rticol, pus pe ling a Uzi scrip prostata je ctiv au fo st nelese ca vaca neagr cu articolu l aparin n d substan tivu lu i.

Este interzis intrarea A a se spune i m ai ales se scrie de o vrem e n co a ce : la una din cele m a i m Uzi scrip prostata b n ci din ca p ital erai n tm p in at pn nu de m u lt cu ntiinarea c este interzis trecerea funcionarilor p rin d ireciu n e; la trib u n a l, un afi pe ua u n u i preedinte ne anun c este interzis intrarea. T o tu i una din cele m a i elem entare regu li ale lim b ii noastre i ale altor lim b Uzi scrip prostata spune c a d je ctiv u l se acord n gen, num r i caz cu su bstan tivu l Uzi scrip prostata e care depin de.

T rebu ie aadar s spunem c intrarea Uzi scrip prostata interzis, nu interzis, dup cum nu spunem c mlncarea e cald sau c fata e frum os. E x p lica ia greelii e u rm toarea: se p oate spune nu num ai c intrarea e interzis, c i i c e interzis a in tr a ; a ic i interzis e adverb, d e ci nu cunoate d iferen e de gen. D up e interzis a intra s-a p u tu t a p o i spune i e interzis intrarea. Dar acesta nu e singurul exem plu de n eglijare a a cord u lu i la a d je ctiv e.

M ai gsim i este oprit intrarea, ceea ce nu ne ndeprteaz m ult de exem plul cita t m ai su s; n anunurile funerare sau de cstorie c itim : am durerea de a v face cunoscut pierderea sau am plcerea de a v face cunoscut cstoria etc. In toa te cazurile cita te greeala p oa te avea o scuz.

S-ar p utea spune c, ncepn d cu este interzis, vorb itoru l nu tie nc precis d ac o s urm eze un su bstan tiv fem in in sau m asculin o r i neutru sau un v e r b : v a zice staio narea, staionatul o ri a sta ion a? In nesiguran, el pune a d je ctiv u l la m ascu lin. T o t aa u Uzi scrip prostata ii spun i-a fost cerut aceasta.

L a fel s-ar p utea e x p lica i con stru ciile sim ilare cu dat fiind. E x tra g din p rospectu Uzi scrip prostata un ei e x p o z iii: dat fiin d durata rulrii film u lu i. D e ndat ns ce se ad m ite s spu i este interzis intrarea, lum ea n cepe s se deprin d cu ideea c dup a d Uzi scrip prostata ctiv e ca interzis, oprit i aa m ai departe te p o i dispensa de acord Uzi scrip prostata l n gen cu su bstan tivu l, aa n ct aceste a d je ctiv e aju n g s fie n eacord ate chiar cn d se gsesc n urm a su bstan tivelor.

A stfel, regia m on op olu rilor statulu i ne anun pe zidul cl d irii ei din strada M ircea Uzi scrip prostata o Uzi scrip prostata c.

D in prospectu l e x p o z iie i a m in tite m ai sus: prezentarea bonului anexat v va f i necesar la intrare. D ac lipsa de a cord v a con tin u a s fie tolerat, v o m Uzi scrip prostata n ge n curtnd s nu m ai tim dac trebu ie s spunem cas printeasc sau cas printeso, recepie oficial sau recepie oficial etc. In scrip iile de la S. Dar de ce acest purist nu l-a con stru it pe oprit aa cum se obin u iete n rom nete, Uzi scrip prostata i a co p ia t aidom a expresia strin cuiva ii este in terzis?

In ade vr, citim n tra m v a ie: este oprit conductorului a vorbi. Pe rom n ete se p o a te spune m i este interzis, se p oate spune i eu opresc p e cineva, dar nu se spune mie mi este op rit, ci eu n-am voie. D eci, voin Uzi scrip prostata s ev ite ntrebuin area u nu i cu v n t de curnd intrat n lim bpuristul nostru a cop ia t din franuzete o fraz ntreag, falsificn d sintaxa rom neasc.

In ru brica de fa ne v om ocu p a n u m ai de expres ia gram atical, lsnd Uzi scrip prostata seama altora d iscu iile ju rid ice. V reau anum e s art c aceast expresie e greit i c trebu ie s scriemaa cu m se spune n Uzi scrip prostata, pedeapsa cu Uzi scrip prostata. Cei care om it articolu l se ntem eieaz, pare-se, pe analogia cu ex p re sii ca pedeapsa cu Uzi scrip prostata end, Uzi scrip prostata cu nchisoare etc.

Dar n trebuin area a rticolu lu i nu d epin de n ic i de cu vn tu l pedeaps, care ar avea o sin tax special, n ic i de p rep oziia cu care, spre deosebire de alte p rep oziii rom n eti, se p oa te lega de su bstan tive a rticu lateci n u m ai de Uzi scrip prostata trebarea dac su bstan tivu l u rm Uzi scrip prostata este sau nu d eterm in at.

A adar, articolu l este legat a ic i nu Uzi scrip prostata ai de co n d iiile generale ale articu lrii su bstan tivelor. E ev id en t c a da viaa nu e acelai lucru cu a da viar n ic i a p r in d e limb cu a prin d e lim ba, i d iferen a este n u m ai n determ inarea sau nedeterm inarea su bstan tivu lu i.

R Uzi scrip prostata se prezin t de la s in e : in a p ed ep si cu n ch isoare, nchisoare nu e d e te r m in a t; e v o r b Uzi scrip prostata de un fel oarecare de Uzi scrip prostata isoare, de un num r n elim itat de ani etc. Se p oate Uzi scrip prostata ca n oi s t im de ce m preju rri e v orb ase p oa te adic s determ inm n ch iso a re a ; n cazul acesta v o m spune cu nchisoarea. E ste ns aceeai valoarea cu vn tu lu i m oarte? Nu, c ci m oartea e totd eau n a determ in at : nu exist d ect o sin gur m oarte p osib il i de aceea e vorba.

Uzi scrip prostata o t aa se zice co r e c t: btaie cu flo r i, dar btaie cu p u m n ii, a rsplti cu bani, cu Uzi scrip prostata, dar a rsplti cu libertatea, cu graierea i aa m ai departe. Dar chiar n dom eniul pedepselor putem gsi cu v in te care v o r f i neaprat a rticu la te: pedeapsa cu treangul, nu cu treang, cu ghilotina etc.

Pe vrem ea cnd preten d en ii la d om n ie erau c lu g rii cu sila, se putea spune ped epsit cu tunderea, dar nu cu tundere. U n elev e ped epsit cu elim i narea, nu cu Uzi scrip prostata.

V ed em de exem p lu pe strzile ca p ita le i t b lie cu Staionare interzis, n lo c de staionarea. Staionare interzis nu p oate nsem na d ect c a ic i se afl o staionare, care e interzis. D ar ed ilii n otri voia u s ne anune to c m a i c nu exist staionare, deoarece e interzis.

L a B ib lio te ca A ca d em iei R Uzi scrip prostata n e te izb eti din lo c n lo c de t b lie cu Intrare oprit, adic a ic i se gsete o intrare, care e o p rit 11; autorul in scrip iei v o ia s ne spun c intrarea e oprit, a dic e o p rit a intra.

Greeala d evin e p a lp a b il i n acest caz, ca i in celelalte de care m -am ocu p at, d ac n loc de fem in in e n treb u in m su bstan tive m asculine sau n eu tre: ar Uzi scrip prostata ccep ta cin eva s scrie fu m at oprit sau scu ipat p e jo s in terzis? A lt caz de articol n eg lija t e la cu v in tele dup am in d ou : Uzi scrip prostata case sint de nchiriat Uzi scrip prostata am indou cereri au fost satisfcute.

Greeala p rovin e din analogia cu ambele case sau cele dou case, unde articolu l fiind pus nainte n-a m a i fost, bineneles, rep eta t la sfrit. S p iritu l lim b ii ro m n e respinge h Uzi scrip prostata rt aceste expresii. A ceeai p roblem se pune pentru cu v in tele izgoni sau isgoni, dezlega sau deslega etc. S exp lic m m ai n ti coex isten a celor dou form e. Consoanele se m part n dou ca tegorii: surde i sonore. Pronu narea celor sonore e nsoit. Pentru situaia actual Uzi scrip prostata tuturor cazurilor discutate, a se vedea lucrrile norm ative n vigoare azi, n special ndreptarul ortografic, ortoepic i de punctaie i Dicionarul orto grafic, ortoepic i morfologic citate mai departe cu form ele abreviate ndreptar i D OOM.

P u tem s ne dm seama de diferen a aceasta dac p ron u n m consoanele izolate fr vocale i in em m na pe glanda tir o id : la co n so a nele sonore, glanda se m ic, iar la cele surde rm ne nem icat. A ceasta este singura diferen ntre p i b de ex em p lu ; cele dou consoane snt articulatee xa ct n aceleai co n d iii, ns p e surd, iar b, sonor. Celelalte consoane, a dic l, m, n, r, snt toa te sonore, Cnd se ntlnesc n pronunare dou consoane, e foarte greu s p ro nunm una sonor i alta su rd ; de aceea v o r b ito rii le adapteaz, n m od incon tien t, pe una la cealalt i le fac pe am ndou sonore sau pe am ndou surde.